Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van

Horeca Techniek Brouwer

Gevestigd en kantoorhoudende te Emmen

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd te Meppel onder nummer 2425

ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarde verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Alle gegevens zijn indicatief van aard. Zij mogen zonder toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de wederpartij werden gemaakt.
 5. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 6. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakt aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Indien wijzigingen daartoe aanleiding geven, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen en levertijd dient conform aan te passen.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de door ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. Overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor een langere periode, waarbinnen de wederpartij gehouden is een nader overeen te komen hoeveelheid bestellingen te plaatsen. De wederpartij is gehouden de overeengekomen hoeveelheid producten en/ of diensten ook binnen de overeengekomen termijn af te nemen, en indien geen termijn geldt uiterlijk binnen 12 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
 8. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  • exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
  • Vermeld in Euro en eventueel in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

LEVERING

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakkingen terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/ of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/ of beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/ of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in na ontvangst van alle door de wederpartij te verschaffen benodigde informatie en materialen. Wij zijn nimmer gehouden tot schadevergoeding, doch bij een verwijtbare overschrijding van meer dan 8 weken is de wederpartij gerecht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekeningen risico van de wederpartij. Na een periode van 2 weken zijn wij gerechtigd - uitsluitend te onzer keuze - de wederpartij te belasten voor de verkoopprijs en verdere kosten, ofwel de overeenkomst als geannuleerd door de wederpartij te beschouwen en dienconform te belasten.

TRANSPORT/ RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakkingen en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/ nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

INSTALLATIE & ONDERHOUD

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden installatie- en onderhoudswerkzaamheden tegen geldend tarief uitgevoerd.
 2. De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken over:
  • het gebouw, voertuig, terrein of het water, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • detailtekeningen met daarin opgenomen niet zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
  • de verstrekkingen die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
  • voldoende aansluitmogelijkheden voor alle benodigde energie; eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist zijn;
  • voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van het werk.
 3. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid van de door of namens haar voorgeschreven constructies of werkwijzen en ter beschikking gestelde materialen en hulpkrachten.
 4. De werkzaamheden worden als correct uitgevoerd beschouwd zodra de wederpartij het werk heeft goedgekeurd, dan wel na verloop van 8 dagen nadat wij de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten binnen die termijn op te nemen. Zodra de wederpartij betreffende zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt, worden de installatie- en/ of onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot dat gedeelte of het geheel geacht correct te zijn uitgevoerd.

OVERMACHT

 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, even als het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/ of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/ of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

AFWIJKINGEN

 1. Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst producten te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.
 2. De wederpartij aanvaardt alle geringe en/ of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde goederen en/ of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven nimmer recht op vervanging van en/ of schadevergoeding. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de onderhavige levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 24 uur na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 3. De wederpartij verwerkt ieder recht tot reclamering door bewerking, verwerking of vervreemding van het geleverde.
 4. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

GARANTIE

 1. Alle nieuwe goederen worden onder fabrieksgarantie geleverd, dit kan 0,5 jaar of 1 jaar garantie zijn.
 2. Gebruikte goederen worden standaard met 2 maand garantie geleverd, uitgezonderd koel en vries apparatuur. Hierop verlenen wij géén garantie.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
 4. Indien en voor zover het geleverde aard of nagelvast werd verenigd met een onroerende zaak, verschaft de wederpartij ons het recht het geleverde te demonteren en terug te nemen. De wederpartij zal hiertoe op ons eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking en toegang verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van f 1.000,00 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft, onverminderd ons recht op vergoeding van verlies of schade.

EIGENDOMMEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan ons zijn toevertrouwd, zullen wij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven bij ons voor diens risico, waartoe de wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.

FACTURERING

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zullen orders met een belang van meer dan€ 1.000,00 worden gefactureerd: 45% bij het sluiten van de overeenkomst; 50% bij eerste aflevering; 5% na volledige levering.

 

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd de factuurbedragen te verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag mag bij betaling binnen 14 dagen worden afgetrokken van het totaal verschuldigde. De op onze bank/ giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

 

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €75,00.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voorbeslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.

 

Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

 

 

Betaal Veilig Met

Copyright © 2024 HTB Emmen Magento Webshop door InDiv Solutions B.V. Hosting: Datux Linux Professionals